Generationsväxling

Generationsskifte i företaget är en sak av stor betydelse som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till

På ett avgörande sätt påverkar det de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner.

Ett generationsskifte är ett mycket komplext problem därför att en mängd faktorer påverkar skiftet. Det är faktorer som direkt är knutna till företaget, t ex vilken avkastning företaget ger och beräknas kunna ge. Det kan även vara faktorer av familjerättslig typ t ex då syskon måste bli kompenserade för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet. Tillsammans med skatter i olika former innebär detta ofta stora utbetalningar som måste finansieras på något sätt. Dessutom påverkas överlåtelsen av civil- och skatterättsliga regler och praxis.

Uppgiften att planera ett generationsskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden och i frågor som rör värdering och ekonomi. Om något eller några av dessa områden blir försummade kan följderna bli kostsamma för de inblandade parterna.

Det är viktigt att parterna inför ett generationsskifte klargör sina intressen och hur dessa intressen skall påverka utformningen av generationsskiftet. Vid genomförandet av ett generationsskifte är god framförhållning viktig av många skäl. Frågor som rör t ex framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd, överlåtelse i flera steg m.m, kräver ofta lång förberedelsetid. Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid och där genomförandet får ta den tid som krävs alltid blir bättre än de fall där tiden kräver en snabb lösning, exempelvis strax innan ett nytt taxeringsvärde slår igenom eller lagstiftning ändras på något sätt.

Nästa steg är att utforma konkreta överlåtelsealternativ där hänsyn tas till skatterättsliga och civilrättsliga lagar. Vilken överlåtelseform det blir fråga om beror på det enskilda fallet. Det kan handla om köp, gåva i olika former och arv eller en kombination av dessa överlåtelseformer.

Lämpligen tar företagaren en inledande diskussion med någon jurist/advokat och planerar genomförandet. Juristen/advokaten upprättar därefter alla de erforderliga avtalen.

Ändrat datum för slopad arvs- och gåvoskatt

Efter flodvågskatastrofen den 26 december 2004 beslutade regeringen och samarbetspartierna att ändra datum för slopandet av arvs- och gåvoskatten. Riksdagen hade tidigare beslutat att skatterna skulle tas bort från och med den 1 januari 2005. Men sedan oppositionen påpekat att staten i så fall skulle sko sig på naturkatastrofen har regeringen backat och föreslår nu att ändringen ska träda i kraft den 17 december. Arvsskatten mellan makar försvann redan för ett år sedan. Ändringen betyder att det inte blir skatt på några arv alls om dödsfallet inträffade efter den 17 december. På samma sätt blir det ingen gåvoskatt på gåvor som överstiger 10 000 kronor och som skänktes bort efter samma datum.

Vill du veta mer? Kontakta oss, Endetail Lag & Rätt. Du når oss på tel 08 – 779 52 50 eller via e-post juridik@jendetail.se