Arvs- & gåvoskatt

Arvs- och gåvoskatten ett minne blott

*Gåva- lös egendom
Nu kan man ge bort gåvor utan någon gåvoskatt, men det finns fortfarande andra viktiga saker att tänka på t ex hur gåvan blir fullbordad så att den inte kan utmätas för skuld hos givaren. Det är också viktigt att tänka sig för om man ger bort viss typ av lös egendom som t ex aktier eller bostadsrätt och gåvomottagaren samtidigt erlägger någon ersättning som motprestation. Transaktionen betraktas då till en del som gåva och till en del som köp. Det innebär att den delen av överlåtelsen som är att betrakta som köp ska deklareras och skatt betalas på eventuell kapitalvinst och den andra delen som gåva och skattefritt.

Viktigt att tänka på är att en gåva av bostadsrätt kräver ett skriftligt dokument som uppfyller vissa i lagen uppställda formkrav för att överlåtelsen ska vara giltig.

*Gåva- fastighet

Om givaren vill överlåta en fastighet där mottagaren åtar sig ett betalningsansvar för lån eller till viss del erlägger ersättning gäller taxeringsvärdet som principiell gräns. Om ersättningen understigen taxeringsvärdet betraktas hela transaktionen som gåva och vid ersättning över taxeringsvärdet betraktas hela transaktionen som köp. Reglerna om stämpelskatt finns kvar och kan liksom tidigare orsaka bekymmer. Understiger motprestationen 85 % av taxeringsvärdet året innan gåvan utgår inte stämpelskatt. Om ersättningen är högre utgår stämpelskatt på taxeringsvärdet eller ersättningen om den är högre än taxeringsvärdet.

Även en gåva av fastighet kräver ett skriftligt dokument som uppfyller vissa i lagen uppställda formkrav för att överlåtelsen ska vara giltig.

*Byte
Om två personer vill ge varandra en fastighet, kommer det att betraktas som byte vilket innebär att egendomen hos var och en värderas till marknadsvärde och eventuell vinst ska kapitalvinstbeskattas.

*Testamente

Testamenten har ofta upprättats i syfte att mildra arvsskatt. Detta syfte saknar numera betydelse. Därför bör alla som skrivit testamente gå igenom dessa och fundera på om innehållet bör ändras.

*Äktenskapsförord

Med äktenskapsförord kan man förordna att egendom ej ska ingå i en framtida bodelning vid skilsmässa eller dödsfall, så kallad enskild egendom. Däremot ärvs enskild egendom som regel av efterlevande make. Förr kunde därför ett äktenskapsförord medföra att arvsskatten mellan makar blev onödigt hög. Från och med januari 2004 togs arvsskatten mellan makar bort och fler kan numera skriva ett äktenskapsförord utan behöva känna oro för skatten .

*Bouppteckning

När någon avlider ska tillgångar och skulder antecknas i en bouppteckning. Den har bland annat legat till grund för hur mycket arvsskatt som skulle betalas. Även om denna skatt ej finns kvar är det ändå viktigt att upprätta bouppteckningen på ett korrekt sätt. Den kommer fortfarande att vara en legitimationshandling för vilka som är dödsbodelägare och måste som precis som tidigare registreras hos Skatteverket. En nyhet är att egendomen numera ska tas upp till sitt marknadsvärde. Bouppteckningen ligger sedan tillgrund för hur ett arvskifte ska ske och har avgörande betydelse för rättvisa mellan de olika makarnas arvingar om de inte har gemensamma barn.

Endetail Lag & Rätt har lång erfarenhet av familjerätt. Kontakta oss för en genomgång!